REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Lentopalloliitto ry
Osoite: Valimotie 10, 00380, Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Päivi Harri
Osoite: Valimotie 10, 00380, Helsinki

3. Rekisterin nimi

Power Cup osallistujat, henkilö- ja organisaatiorekisteri.

4. Rekisteröityjen ryhmä

Suomen Lentopalloliiton ja sen alaisuudessa toimivien seurojen sekä muiden Power Cup turnaukseen osallistuvien seurojen joukkueiden henkilörekisteri:

 • Jokaisella seuralla on pääsy omiin henkilöjäseniinsä. Lentopalloliitolla ja Sentinel Software Ssw Oy:llä (järjestelmän haltija ja ylläpitäjä) on pääsy kyseisessä rekisterissä oleviin tietoihin. 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Henkilöjäseneen liitettävien tietojen käyttötarkoituksena on Power Cup turnaukseen osallistuvien seurojen, joukkueiden ja henkilöiden palveleminen sekä tiedottaminen.
 • Kilpailutoiminnan toteuttaminen
 • Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
 • Markkinointi ja kaupallinen yhteistyö. Henkilöjäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin merkitsemällä tämän järjestelmään kirjautumisvaiheessa.

Kerättyjä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri muodostuu Power Cup turnaukseen ilmoittautumisen perusteella.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:

Käyttäjän tai joukkue- tai seurayhdyshenkilön antamat tiedot:

Jäsenen perustiedot, kuten: 

  • nimitiedot
  • sukupuoli
  • syntymäaika
  • yhteystiedot (kysytään vain seura- ja joukkueyhteyshenkilöltä) 
   • osoitetiedot
   • puhelinnumero
   • sähköpostiosoite

Seuran perustiedot, kuten: 

  • laskutus- ja maksutiedot

8. Tietojen säännönmukaiset tietolähteet:

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Lisenssinhaltijan tiedot tulevat Lentopalloliiton Suomisport rekisteristä sen mukaisesti miten joukkueenjohtaja tai seurayhdyshenkilö ne ilmoittautumiseen poimivat.
 • Lisenssittömien pelaajien osalta joukkueenjohtajan tai seurayhdyshenkilön syöttäminä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Suomen Lentopalloliitto ry voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa seuraavasti:

 • Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella;
 • Suomen Lentopalloliiton alle kuuluville organisaatioille (seurat) sekä valtuutetuille kolmansille osapuolille siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Suomen Lentopalloliitto velvoittaa mainitut tahot pitämään kaikki niille luovutetut henkilötiedot salassa ja turvaamaan henkilötietosi riittävällä tavalla; ja
 • Pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla.

9. Luovutukset EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle:

 • Tietoja ei luovuteta EU:n / ETA:n ulkopuolelle
 • Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Suomen Lentopalloliiton käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Suomen Lentopalloliiton lukuun.
 • Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaa henkilötietodirektiiviä (95/46/EY).

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Suomen Lentopalloliitto ry:hyn tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

10. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus

a) tarkastaa, mitä tietoja Suomen Lentopalloliitto on hänestä kerännyt;

b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista

c) kieltää Suomen Lentopalloliittoa käsittelemästä henkilötietojaan suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Suomen Lentopalloliittoon rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Reksiterin tietoja säilytetään 24 kuukautta Lentopalloliiton Torneopal -ilmoittautumisjärjestelmässä (Sentinel Software Ssw Oy).